tel.: 012 650 71 10,    604 45 98 31    e-mail: krakmar@krakmar.pl