tel.: 12 650 71 10,  604 459 831,  668 381 882   e-mail: krakmar@krakmar.pl